Couverture Mass Effect : Homeworlds

Infos de Mass Effect : Homeworlds

Comics de , , ... (2014)

Auteurs Mass Effect : Homeworlds

Dessinateurs Mass Effect : Homeworlds

Éditeurs Mass Effect : Homeworlds

Dark Horse Comics
Delcourt