Affiche Doctor-X Gekai Daimon Michiko

Casting de Doctor-X Gekai Daimon Michiko

Série de et (2012)

Créateurs Doctor-X Gekai Daimon Michiko

Scénaristes Doctor-X Gekai Daimon Michiko

Miho Nakazono
Megan Buchholz
Makoto Hayashi

Producteurs Doctor-X Gekai Daimon Michiko

Kazuho Ohgaki
Kazuhisa Shimoda
Seiko Uchiyama
Sadako Ikeda
Tatsuki Oe
Seiichi Koga
Kimiko Nishikawa
Ayumi Tsuzuki
Ayumi Mineshima
Kikuchi Hiroyuki