Affiche Beijing Bicycle

Casting de Beijing Bicycle

Film de (2001)

Acteurs Beijing Bicycle

Et aussi

Jian Xie Gérant
Yuhong Ma Comptable
Lei Liu Mantis
Li Mengnan Qiu Sheng
Lǐ Jiàn Jian's Classmate
Yang Zhang Jian's Classmate
Yuzhong Wang Jian's Classmate
Wei Hui Jian's Classmate
Hua Ji Bicycle Rider
Jiayin Chang Xiao's Classmate
Yan Wang Xiao's Classmate
Zhāng Léi Xiao's Classmate
Zhang Yu (2) Bicycle Rider
Hougang Zhen Bicycle Rider
Xun Zhon Qin

Réalisateurs Beijing Bicycle

Scénaristes Beijing Bicycle

Pezgy Chiao
Tang Danian
Wang Xiaoshuai
Hsu Hsiao-ming

Producteurs Beijing Bicycle

Fabienne Vonier
Pezgy Chiao
Han Sanping
Michael Chiao
Dong-ming Shi
Hsu Bing-Hsi
Hsu Hsiao-ming