Musashi contre Baiken

Shinken shobu

1971

64

59

2

6