Affiche Strayer’s Chronicle

Casting de Strayer’s Chronicle

Film de (2015)

Réalisateurs Strayer’s Chronicle

Scénaristes Strayer’s Chronicle

Takayoshi Honda
Kohei Kiyasu