Affiche Super Monster Gamera

Casting de Super Monster Gamera

Film de (1980)

Acteurs Super Monster Gamera

Et aussi

Kisao Tobita Chauffeuir
Osamu Kobayashi Capitaine du "Zanon" (voix)
Yûzô Hayakawa Policier
Toru Kawai Gamera
Reiko Tajima Alien M38 (non créditée)
Ted Thomas Narrateur / Policier (non créidté)

Réalisateurs Super Monster Gamera

Scénaristes Super Monster Gamera

Nisan Takahashi

Producteurs Super Monster Gamera

Masaichi Nagata
Hirozaki Ohba
Shigeru Shinohara
Yasuyoshi Tokuma
Masaya Tokuyama