Affiche Oh My General

Casting de Oh My General

Drama de et (2017)

Acteurs Oh My General

Et aussi

Tien Niū Impératrice douairière
Lú Fāng-Shēng Empereur Renzong de Song
Yú Bō Fan Zhongyan
Móu Fèng-Bīn General Liu Tiantuo
Zhū Yǒng-Téng Prince of Qi
Liú Wèi-Huá Lu Xiang Ye
Zhāng Yáo Royal Consort de Zhao
Zhāng Wén Princess Consort de Zhao
Xiào Hán Noble Consort Zhang
Liú Jīn-Shān Grand Tutor Liu
Zhèng Xiǎo-Dōng Hai Weining
Guō Yī-Yáng Xiao Guizi
Zhāng Kāi-Tài Zhang Gui
Zhāng Zhí-Lǜ Xiao Xiazi
Gāo Shuǎng General Yeli Yuqi
An Yǒng-Chàng Concubine Yang
Zhāng Xīn-Yíng (Jamie Zhang) Mei Niang
Zhèng Shū-Huán Xuan'er
Xiàng Hào Guo Yuan Jing
Féng Mián Mrs. He
Jīn Lì-Tíng Hong Qiang
Liú Dí-Nī Reine Yeli
Zhào Yù-Tóng (Zhào-Lěi) Prince Héritier Hardun
Wáng Cè Empereur de Xixia
Sòng Yǔn-Hào Empereur Zhenzong de Song
Ní Hóng-Jié Consort Li
Liú Zī Consort Ji Yu
Lú Xīng-Yǔ Ye Zhong, père de Ye Zhao
Mǐ Nà Princess Yin Chuan
Shào Wèn Lu Zhen Ting
Wáng Dān-Nī Hong Ying
Chóu Shuò-Kāng Xiao Ma Que
Jiǎ Shū-Yí (Gu Shu-yi) Mère de Ye Zhao
Zhāng Hóng-Jié Old Mister Hu
Guān Xīn General Hai Shen
Zhāng léi Magistrat
Sūn Tíng Liu Yong
Xú Zhèng-Yùn Lord Zhen Guo
Zhào Zhèn-Tíng Xu Duohua
Zhāng Yù-Lóng Zhang Tongzhi
Yú Jiā Yang Duwei
Liú Jiā-Yī Cai Sang
Wú Hóng Zhao Yu Que
Wáng Bó Qīng Guo Fu Shan
Zhāng Shì-Hóng Meng Xingde
Zuǒ Téng-Yún Pu Shiye
Yǐn Zé-Qiáng Li Suo / Li La
Lóng Dé Bai Li Shi
Liú Hóng-Méi Abbess Huiming
Zhèng Jǐng-Wén Xiang Lian
Yú Xīn-Yán Soeur de Ye Zhao
Zhāng Zǐ-Hán Childhood emperor
Lǐ Chén-Yǔ Ye Zhao, enfant
Gù Yǔ-Hán Ye Zhao, jeune
Zhāng Shuài (Tóng Hǔ) Yelu Da Dan
Wang Yang Jeune maitre Zhang
Wáng Gǎng Jiang Luhai
Wèi Jìn-Sōng Directeur des cuisines impériales

Créateurs Oh My General

Scénaristes Oh My General

Wén Jié