Couverture Tsukihime, tome 5

Infos de Tsukihime, tome 5

Manga de

Auteurs Tsukihime, tome 5

Dessinateurs Tsukihime, tome 5

Éditeurs Tsukihime, tome 5

Ki-oon

Traducteurs Tsukihime, tome 5