Affiche Hyouka

Casting de Hyouka

Anime de (2012)

Créateurs Hyouka

Scénaristes Hyouka

Yasuhiro Takemoto
Miyuki Egami
Maiko Nishioka
Muramoto Katsuhiko
Shoji Gatoh

Producteurs Hyouka

Makoto Itô
Hatta Hideaki
Yasuhiro Takemoto