Casting complet et fiche technique

Une collection de 14 clips musicaux crées pour l'album "Exodus" de Hikaru Utada et dirigés par Koji Morimoto, Kazuto Nakazawa, Hideki Himura, Hiroyuki Kitakubo, Jiro Kanai, Yoshiharu Ashino, Yasuhiro Aoki, Atsuko Fukushima, Tatsuyuki Tanaka et Daisuke Nakayama.

Aucun résultat