Avatar Samu-L

Badges de Samu-L

Illustration Appréciation des critiques Appréciation des critiques Illustration Appréciation des listes Appréciation des listes Illustration Éclaireur naturel Éclaireur naturel Illustration Critique Critique Illustration 10.000 fois (critique) 10.000 fois (critique) Illustration 50 K 50 K Illustration Bâtisseur Bâtisseur Illustration À l'écoute À l'écoute Illustration Collectionneur Collectionneur Illustration Loquace Loquace Illustration Curieux Curieux Illustration 10 000 fois (liste) 10 000 fois (liste) Illustration 5000 fois (critique) 5000 fois (critique) Illustration 5000 fois (liste) 5000 fois (liste) Illustration 1K fois (critique) 1K fois (critique) Illustration 1000 fois (liste) 1000 fois (liste) Illustration 500 fois (critique) 500 fois (critique) Illustration 500 fois (liste) 500 fois (liste) Illustration 100 fois (critique) 100 fois (critique) Illustration 100 fois (liste) 100 fois (liste) Illustration Mitraillette Mitraillette Illustration 10 fois (liste) 10 fois (liste) Illustration Listes Listes Illustration Prêcheur Prêcheur Illustration Le vote compte Le vote compte Illustration 10 fois (critique) 10 fois (critique) Illustration Liste d'achats Liste d'achats Illustration Survivant Survivant Illustration Over the Top Over the Top Illustration Top 10 Films Top 10 Films Illustration Top 10 Livres Top 10 Livres Illustration Top 10 BD Top 10 BD Illustration Top 10 Séries Top 10 Séries Illustration Top 10 Jeux vidéo Top 10 Jeux vidéo Illustration Top 10 Musique Top 10 Musique Illustration Quentin, la totale Quentin, la totale Illustration Miyazaki Miyazaki Illustration Ta dada dada Baaaatman ! Ta dada dada Baaaatman ! Illustration Bond. James Bond. Bond. James Bond. Illustration Alliance naturelle Alliance naturelle Illustration Famille US Famille US Illustration In the pocket In the pocket Illustration Vox Populi Vox Populi Illustration Décoration militaire Décoration militaire Illustration Petit gris Petit gris Illustration Il voit tout Il voit tout Illustration Années 1990 Années 1990 Illustration Les classiques Les classiques Illustration Fantomatique Fantomatique Illustration Comics Comics Illustration Chéri(e) ça va couper Chéri(e) ça va couper Illustration Kubrick Kubrick Illustration Best Remake Best Remake Illustration Maison hantée Maison hantée Illustration Vampirique Vampirique Illustration España España Illustration Sur la route Sur la route Illustration Cosmos Cosmos Illustration Cinéphile (2013) Cinéphile (2013) Illustration Cinéphile (2014) Cinéphile (2014) Illustration Moldu de films Moldu de films Illustration Horrifique Horrifique Illustration Moldu de livres Moldu de livres Illustration <3 <3 Illustration Manga Manga Illustration Wataaaa ! Wataaaa ! Illustration Badass Badass Illustration Une vie Une vie Illustration Humain Humain Illustration Général Soviétique Général Soviétique Illustration Seinen Seinen Illustration Cinéphile (1999) Cinéphile (1999) Illustration Stephen King Stephen King Illustration Cinéphile (1998) Cinéphile (1998) Illustration Cinéphile (1991) Cinéphile (1991) Illustration Cinéphile (1990) Cinéphile (1990) Illustration Cinéphile (1989) Cinéphile (1989) Illustration Cinéphile (1988) Cinéphile (1988) Illustration Cinéphile (2015) Cinéphile (2015) Illustration Trilogie Cornetto Trilogie Cornetto Illustration Megadrive Megadrive Illustration PlayStation 3 PlayStation 3 Illustration Cinéphile (2012) Cinéphile (2012) Illustration Cinéphile (2008) Cinéphile (2008) Illustration Cinéphile (2007) Cinéphile (2007) Illustration Cinéphile (2005) Cinéphile (2005) Illustration Cinéphile (2004) Cinéphile (2004) Illustration Shōnen (BD) Shōnen (BD) Illustration Cinéphile (2003) Cinéphile (2003) Illustration Cinéphile (2002) Cinéphile (2002) Illustration Années 2000 Années 2000 Illustration Cinéphile (2010) Cinéphile (2010) Illustration Cinéphile (2001) Cinéphile (2001) Illustration Cinéphile (2009) Cinéphile (2009) Illustration Cinéphile (2000) Cinéphile (2000) Illustration Années 1970 Années 1970 Illustration Années 1980 Années 1980 Illustration Années 1960 Années 1960 Illustration Années 1950 Années 1950 Illustration Années 1930 Années 1930 Illustration Années 1940 Années 1940 Illustration Found Footage Found Footage Illustration Enfant Loup Enfant Loup Illustration Brolove Brolove Illustration Cinéphile (1993) Cinéphile (1993) Illustration Cinéphile (1996) Cinéphile (1996) Illustration Cinéphile (1992) Cinéphile (1992) Illustration Cinéphile (1994) Cinéphile (1994) Illustration Cinéphile (1995) Cinéphile (1995) Illustration Redrum Redrum Illustration Carpenter Carpenter Illustration Cinéphile (1997) Cinéphile (1997) Illustration Cinéphile (1984) Cinéphile (1984) Illustration Cinéphile (1985) Cinéphile (1985) Illustration Cinéphile (1986) Cinéphile (1986) Illustration Cinéphile (1987) Cinéphile (1987) Illustration Cinéphile (1983) Cinéphile (1983) Illustration Cinéphile (1982) Cinéphile (1982) Illustration Cinéphile (1981) Cinéphile (1981) Illustration Zombifié Zombifié Illustration Cinéphile (2016) Cinéphile (2016) Illustration Schwarzy Schwarzy Illustration Super Nintendo Super Nintendo Illustration A nous les petites anglaises A nous les petites anglaises Illustration Serial killer Serial killer Illustration Cinéphile (2006) Cinéphile (2006) Illustration C'est fermé ! C'est fermé ! Illustration Matin calme Matin calme Illustration Point & Click Point & Click Illustration Bruce Willis Bruce Willis Illustration Peter Jackson Peter Jackson Illustration Cinéphile (2011) Cinéphile (2011) Illustration Kurt Russell Kurt Russell Illustration Cinéphile (2017) Cinéphile (2017) Illustration Cinéphile (1980) Cinéphile (1980) Illustration Séries (2000) Séries (2000) Illustration Christopher Nolan Christopher Nolan Illustration Cinéphile (2018) Cinéphile (2018) Illustration Séries comiques Séries comiques Illustration Séries (1980) Séries (1980) Illustration Séries (1960) Séries (1960) Illustration Séries (1990) Séries (1990)